Search form

Mga Kaazi 12:9

9Kamhan min-iba si Pidro kaiton nga sinogo ngambali ka logwa. Silaong ni Pidro nga diri kon matood nga may mintabang kanangiza kay singed ka may nakitan naiza nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index