Search form

Mga Kaazi 13

1Kamhan dizan ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka siyodad nga Antiyokya may mga propita na Diyos daw ya mga hanas ka pagdara ka sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan ya ngaran niran si Barnabi daw si Simiyon nga indagnazan kan Nigro daw si Losiyo nga taga Sirini daw si Manaen nga binohi na ama ni Hirodis nga hari daw si Saolo. 2Kamhan may isang aldaw pagsingba niran ka Ginoo daw pag-anget pen niran ka makaen kay diri anheneng ka pagpangamozo ka Diyos intogon siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga nagalaong nga ipasarig mazo kanao si Barnabi daw si Saolo kay siran ya inpili nao ka pagdara ka kanaong sindo doro ka mga dapit libot ka siyodad nga Antiyokya. Ani ini ya togon naiza kaniran. 3Agon pagkakamhan niran pagpangamozo ka Diyos daw pag-anget ka makaen minsampereng siran ka olo ni Barnabi daw si Saolo kay ani ya pagpakilala nga sirang dowa ya inpili na Diyos. Kamhan intogotan sirang dowa ka pagpanaw ngaro.

4Kamhan ya Ispirito na Diyos minsogo iza kaniran ka pagpanaw ngaro ka pantalan nga Silosiya doro ka kilid na dakolang dagat. Pagdateng niran doro minsakay siran ka bangka ngaro ka poro-poro nga Sipro. 5Pagdateng niran ka siyodad nga Salamina inwali niran ya sindo na Diyos dalem ka mga singbahan na mga Yodayo. Min-iba kaniran si Howan Markos dazaw may katimbang niran.

6Kamhan min-azi siran ka poro-poro nga Sipro garing ka Salamina keteb ka longsod nga Papos. Kamhan si Barhisos nga tigsalamangka nga Yodayo ani ya nakitan niran. Min-angken iza nga iza ya propita na Diyos. 7Kamhan min-ibaiba iza kan Sirhiyo Paolo nga gobirnador ka Sipro. Otokan si Sirhiyo. Inpakadizan naiza si Barnabi daw si Saolo kay anpanalinga iza ka sindo na Diyos. 8Piro imbalabagan siran na tigsalamangka dazaw diri antoo ya gobirnador ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. Na, ya ngaran na tigsalamangka ka saba nga Ginirika ani Ilimas. 9Kamhan si Saolo nga inngaranan disab kan Pablo inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minseleng gazed iza kan Ilimas 10daw minbaheg nga nagalaong nga limbongan gazed iko daw bakaken kay inharian iko ni Satanas. Iko ya kaaway ka tanan mga madazaw kay pirmi iko ambakak nga diri kon matood ya sindo na Diyos. 11Agon pabotahan iko na Ginoo ka pagsilot kanmo. Bisan ya kapawa na sega diri iko makakita keteb ka pagdazaw na Diyos ka mata mo. Kamhan mindeglem matood ya mata ni Ilimas. Wara gazed iza makakita ka bisan ono. Kamhan nanhaphap iza kon sin-o ya makahabit kanangiza. 12Na, pagpakakita na gobirnador ka kaazi na tigsalamangka mintoo gazed iza ka sindo mahitenged kan Ginoong Hisos kay nabereng iza kon ono iton.

13Pagkakamhan minsakay sin Pablo ka bangka garing ka poro-poro nga Papos ngaro ka pantalan nga Pirga doro ka lopa nga Panpilya. Pagdateng niran doro si Howan Markos minbelag iza kaniran kay an-oli iza ka Hirosalem. 14Kamhan si Pablo daw si Barnabi nagapadazon siran ka kanirang panaw garing ka Pirga keteb ka siyodad nga Antiyokya doro ka lopa nga Pisidiya.

PagkaSabado minseled di siran ka singbahan na mga Yodayo kay ani ya batasan niran kada aldaw nga tigpahimlay na mga Yodayo. Kamhan minlo-to siran dalem kaiza. 15Pagkakamhan na mga oloolo pagbasa dizan ka daan balaed na Diyos nga insoyat ni Moysis daw ya kasoyatan na mga karaang propita inpakadizan niran ya isang tao dizan kanin Pablo kay long-on nga kamo nga mga kaibahan nami, kon may ilaong mazo ka pagsindo ka mga mintipon dini panabai naa mazo.

16Agon mintindeg si Pablo. Pagpahenek naiza ka mga tao minsogod iza pagpanaba kaniran nga nagalaong nga mga kaibahan nao nga taga Israil daw kamo nga mga diri kon Yodayo nga minhawag ka matood nga Diyos, timan-an mazo gazed ini! 17Ya kantang Diyos ani ya minpili ka kantang mga karaan nga mga kaliwatan ni Israil. Kawandini pen ka paghela pen niran doro ka lopa nga Ihipto mindogang iza kaniran ka pagtaed. Kamhan iza ya minpapanaw kaniran garing ka lopa nga Ihipto kay labaw ka gahem iza. 18Kamhan bisan diri siran antoo ka toong sogo, min-anget iza ka kanirang batasan ka kap-atan nga ka toig ka nagapanaw pen siran doro ka kamingawan. 19Pagdateng niran ka lopa nga Kanaan nakadaeg ya Diyos ka mga pito nga ka kalasi nga ka tao nga nagahela doro. Kamhan minhatag iza ka kantang mga karaan kaitong lopa nga Kanaan dazaw siran ya tag-iza.

Na, sokad ka pagdateng niran ka Ihipto keteb ka pag-oli niran ka Kanaan hapit mag-opat nga ka gatos may kalim-an nga ka toig. 20Kamhan impalo-to na Diyos ya mga tagsa tagsa nga maghohokom ka pag-oloolo kaniran. Na, ya panahon ka pagkaoloolo ni Samwil nga karaang propita na Diyos 21maazak gazed siran nga may kanirang hari. Kamhan intagan siran na Diyos kan Saolo nga karaang tao nga maanak ni Kis nga kaliwat ni Binhamin. Kamhan iza ya minhari kaniran keteb ka kap-atan nga ka toig. 22Na, pagpaiwat ka na Diyos kan Saolo in-ilisan iza ni Dabid ka pagkahari kaniran kay minlaong ya Diyos mahitenged kan Dabid nga ining si Dabid nga maanak ni Isay nakaangay iza ka kanaong hena-hena kay gosto iza antoman ka tanan naazakan nao.

23Na, may isang kaliwat ni Dabid nga si Hisos ya ngaran. Kamhan dini kanta nga mga kaliwatan ni Israil iza matood ya pinili na Diyos dazaw mahatagan kita ka kinabohi nga diri mawara. 24Ka wara pen magsindo si Hisos minwali si Howan ka tanan mga kaliwatan ni Israil nga nagalaong nga kinahanglan bizaan di mazo ya maongang batasan mazo. Kamhan magpabenzag kamo. 25Ka hapit si Howan mapatay nangotana iza ka mga tao nga daw sin-o say pagngaran mazo kanao? Diri kon hao ya hari nga intagadan mazo kay may isa pen nga andateng dini kamazo. Dizan kanangiza hao ya labing obos kay iza gazed ya labaw ka gahem. Ani ini ya pagwali ni Howan.

26Na, kamo nga mga kaibahan nao nga mga kaliwatan ni Abraham daw kamo nga mga diri kon Yodayo nga minhawag ka matood nga Diyos, kita gazed ya impakahagdam na Diyos nga si Hisos ani ya makalibri kanta ka silot nga pahamtangan na Diyos kanta ka kantang mga sala. 27Iza matood ya intagadan ta piro ya mga taga Hirosalem daw ya kanirang mga oloolo wara siran makakilala nga si Hisos ani ya hari nga pinili na Diyos. Wara disab siran makasabot ka mga sinoyat na mga karaang propita na Diyos, bisan imbasa niran iton dizan ka kanirang mga singbahan kada Sabado. Kamhan ya pagpatay niran kan Hisos ani ya pagtoman ka sinoyat na mga karaang propita na Diyos nga imbasa niran. 28Bisan waray sala naiza inhokman iza niran ka kamatazen. Kamhan inhangzo niran si Pilato nga patazen si Hisos. 29Pagtoman niran ka tanan mga panaba nga insoyat daan mahitenged ka toong pagkapatay inkawa niran ya toong lawas doro ka kros. Kamhan inlebeng. 30Piro inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. 31Kamhan may mga mataed nga aldaw nga minkandizan iza ka mga tao nga min-iba kanangiza izang dini kaini garing ka Galiliya ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan siran di ya nagapanan-og ka mga Yodayo nga nagalaong nga nabohi di matood si Hisos. 32-33Kamhan indara disab nami kamazo ini nga sindo mahitenged kan Hisos kay dini kanta intoman di na Diyos ya toong saad ka kantang mga karaan kay inbohi naiza si Hisos pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya kahologan na daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Hisos dizan ka basahen nga ikadowang Salmo nga nagalaong nga inhinang nao nga Iko di ya kanaong Maanak kay inbohi nao kanmo pagbalik garing ka lebeng. 34Na ya pagbohi na Diyos kan Hisos dazaw diri malata ya lawas ani ya intoman na Diyos ka toong saad kan Hisos nga nagalaong nga ihatag nao kanmo ya madazaw nga panarangin nga insaad nao kan Dabid. 35Kamhan dizan ka iba nga Salmo insoyat ni Dabid mahitenged kan Hisos nga nagalaong nga ya Maanak na Diyos nga waray sala diri ambilin ya Diyos ka toong lawas ka pagkalata dalem ka lebeng. Ani ini ya insoyat ni Dabid mahitenged ka lawas ni Hisos 36diri kon ya lawas ni Dabid kay pagkakamhan ni Dabid pagtoman ka mga sogo na Diyos napatay iza. Kamhan inlebeng iza dizan ka lebnganan na toong mga apo kamhan nalatà ya toong lawas kay tao ka sa iza. 37Piro si Hisos nga inbohi na Diyos pagbalik garing ka lebeng wara gazed malatà ya toong lawas.

38Mga kaibahan nao, timan-an mazo gazed ini kay iton nga taohana nga si Hisos iza kay inwali nami kamazo kay iza kay makatabang kamazo dazaw makakawa ya Diyos ka kamazong mga sala. 39Bisan antoman ya tao ka tanan mga balaed nga insoyat ni Moysis diri makawa ya toong mga sala piro bisan sin-o ya ansakop kan Hisos malibri di iza ka tanan mga sala naiza.

40Na, maghamarag kamo kay basi dini kamazo matoman ya inlaong na mga karaang propita na Diyos nga nagalaong nga 41kamo nga mga nagasora ka mga panaba na Diyos, magseleng kamo kamhan mapatay kamo kay bisan may nagapanan-og kamazo ka madazaw nga inhinang na Diyos wara kamo magtoo. Ani ini ya pagsindo ni Pablo.

42Pagpanaw ni Pablo daw si Barnabi dizan ka singbahan inhangzo siran na mga tao ka pagbalik ka sonod nga Sabado dazaw isaben pagsindo kaniran mahitenged kan Hisos. 43Kamhan in-iba sirang dowa na mga mataed nga Yodayo daw ya mga tao nga diri kon Yodayo nga mintoman ka mga balaed na mga Yodayo. Kamhan insindo siran nin Pablo nga diri kamo magbiza ka pagtoo mazo kan Kristo kay anikay makalibri kamazo ka silot nga ipahamtang na Diyos ka kamazong mga sala.

44Na, pagdateng ka sonod nga Sabado dizan ka singbahan hapit matibe ya mga taga Antiyokya pagkatipon kay anpanalinga siran ka sindo nga garing ka Diyos. 45Kamhan ya mga oloolo na mga Yodayo pagpakakita ka niran ka masarang kataed nga tao nagaarig gazed siran. Kamhan insopak niran ya sindo ni Pablo. Intamay disab niran ya sindo na Diyos. 46Kamhan waray kasipeg nin Pablo ka pagsambag kaniran nga nagalaong nga kinahanglan kamo ya mahon-ang inwalihan na sindo na Diyos piro wara kamo magpanalinga. Agon diri mahatagan kamo ka kinabohi nga diri mawara kay ya batasan mazo intamay mazo ya sindo na Diyos. Bizaan ta kamo kay ankaro di kami ka mga tao nga diri kon Yodayo. 47Kay insogo kami na Ginoo nga nagalaong nga doro ka mga tao nga diri kon Yodayo dini ka tibolos kalibotan ipasabot mazo nga si Hisos anikay makalibri kaniran ka silot ka kanirang mga sala. Ani ini ya sambag nin Pablo kaniran.

48Kamhan ya mga manalingahay nga diri kon Yodayo dakola ya kasaza niran daw insaza niran ya sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan mataed ya mga minsakop kan Hisos kay impili siran na Diyos dazaw mahatagan siran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 49Kamhan dizan ka tanan mga dapit doro ka lopa nga Pisidiya inpanan-og ya sindo na Ginoo. 50Piro ingobot na mga Yodayo ya mga dato nga babazi nga magsisingba daw ya mga oloolo ka siyodad nga Antiyokya. Kamhan inkazethan sin Pablo daw inbogaw siran dini ka lopa nga Pisidiya. 51Piro inzabzab nin Pablo ya abog dizan ka paa niran dazaw mahagdam ya mga tao nga silotan siran kay-an kay wara siran magpanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan minpadazon sin Pablo ka kanirang panaw ngaro ka longsod nga Ikoniyo. 52Kamhan ya mga sakop ni Hisos nga imbilin nin Pablo dizan ka Antiyokya dakola ya kasaza niran daw inharian sab siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index