Search form

Mga Kaazi 13:1

1Kamhan dizan ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka siyodad nga Antiyokya may mga propita na Diyos daw ya mga hanas ka pagdara ka sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan ya ngaran niran si Barnabi daw si Simiyon nga indagnazan kan Nigro daw si Losiyo nga taga Sirini daw si Manaen nga binohi na ama ni Hirodis nga hari daw si Saolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index