Search form

Mga Kaazi 13:12

12Na, pagpakakita na gobirnador ka kaazi na tigsalamangka mintoo gazed iza ka sindo mahitenged kan Ginoong Hisos kay nabereng iza kon ono iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index