Search form

Mga Kaazi 13:15

15Pagkakamhan na mga oloolo pagbasa dizan ka daan balaed na Diyos nga insoyat ni Moysis daw ya kasoyatan na mga karaang propita inpakadizan niran ya isang tao dizan kanin Pablo kay long-on nga kamo nga mga kaibahan nami, kon may ilaong mazo ka pagsindo ka mga mintipon dini panabai naa mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index