Search form

Mga Kaazi 13:16

16Agon mintindeg si Pablo. Pagpahenek naiza ka mga tao minsogod iza pagpanaba kaniran nga nagalaong nga mga kaibahan nao nga taga Israil daw kamo nga mga diri kon Yodayo nga minhawag ka matood nga Diyos, timan-an mazo gazed ini!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index