Search form

Mga Kaazi 13:19

19Pagdateng niran ka lopa nga Kanaan nakadaeg ya Diyos ka mga pito nga ka kalasi nga ka tao nga nagahela doro. Kamhan minhatag iza ka kantang mga karaan kaitong lopa nga Kanaan dazaw siran ya tag-iza.

Na, sokad ka pagdateng niran ka Ihipto keteb ka pag-oli niran ka Kanaan hapit mag-opat nga ka gatos may kalim-an nga ka toig.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index