Search form

Mga Kaazi 13:2

2Kamhan may isang aldaw pagsingba niran ka Ginoo daw pag-anget pen niran ka makaen kay diri anheneng ka pagpangamozo ka Diyos intogon siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga nagalaong nga ipasarig mazo kanao si Barnabi daw si Saolo kay siran ya inpili nao ka pagdara ka kanaong sindo doro ka mga dapit libot ka siyodad nga Antiyokya. Ani ini ya togon naiza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index