Search form

Mga Kaazi 13:20

20Kamhan impalo-to na Diyos ya mga tagsa tagsa nga maghohokom ka pag-oloolo kaniran. Na, ya panahon ka pagkaoloolo ni Samwil nga karaang propita na Diyos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index