Search form

Mga Kaazi 13:21

21maazak gazed siran nga may kanirang hari. Kamhan intagan siran na Diyos kan Saolo nga karaang tao nga maanak ni Kis nga kaliwat ni Binhamin. Kamhan iza ya minhari kaniran keteb ka kap-atan nga ka toig.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index