Search form

Mga Kaazi 13:23

23Na, may isang kaliwat ni Dabid nga si Hisos ya ngaran. Kamhan dini kanta nga mga kaliwatan ni Israil iza matood ya pinili na Diyos dazaw mahatagan kita ka kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index