Search form

Mga Kaazi 13:26

26Na, kamo nga mga kaibahan nao nga mga kaliwatan ni Abraham daw kamo nga mga diri kon Yodayo nga minhawag ka matood nga Diyos, kita gazed ya impakahagdam na Diyos nga si Hisos ani ya makalibri kanta ka silot nga pahamtangan na Diyos kanta ka kantang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index