Search form

Mga Kaazi 13:27

27Iza matood ya intagadan ta piro ya mga taga Hirosalem daw ya kanirang mga oloolo wara siran makakilala nga si Hisos ani ya hari nga pinili na Diyos. Wara disab siran makasabot ka mga sinoyat na mga karaang propita na Diyos, bisan imbasa niran iton dizan ka kanirang mga singbahan kada Sabado. Kamhan ya pagpatay niran kan Hisos ani ya pagtoman ka sinoyat na mga karaang propita na Diyos nga imbasa niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index