Search form

Mga Kaazi 13:3

3Agon pagkakamhan niran pagpangamozo ka Diyos daw pag-anget ka makaen minsampereng siran ka olo ni Barnabi daw si Saolo kay ani ya pagpakilala nga sirang dowa ya inpili na Diyos. Kamhan intogotan sirang dowa ka pagpanaw ngaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index