Search form

Mga Kaazi 13:31

31Kamhan may mga mataed nga aldaw nga minkandizan iza ka mga tao nga min-iba kanangiza izang dini kaini garing ka Galiliya ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan siran di ya nagapanan-og ka mga Yodayo nga nagalaong nga nabohi di matood si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index