Search form

Mga Kaazi 13:32-33

32-33Kamhan indara disab nami kamazo ini nga sindo mahitenged kan Hisos kay dini kanta intoman di na Diyos ya toong saad ka kantang mga karaan kay inbohi naiza si Hisos pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya kahologan na daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Hisos dizan ka basahen nga ikadowang Salmo nga nagalaong nga inhinang nao nga Iko di ya kanaong Maanak kay inbohi nao kanmo pagbalik garing ka lebeng. 34Na ya pagbohi na Diyos kan Hisos dazaw diri malata ya lawas ani ya intoman na Diyos ka toong saad kan Hisos nga nagalaong nga ihatag nao kanmo ya madazaw nga panarangin nga insaad nao kan Dabid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index