Search form

Mga Kaazi 13:34

34Na ya pagbohi na Diyos kan Hisos dazaw diri malata ya lawas ani ya intoman na Diyos ka toong saad kan Hisos nga nagalaong nga ihatag nao kanmo ya madazaw nga panarangin nga insaad nao kan Dabid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index