Search form

Mga Kaazi 13:35

35Kamhan dizan ka iba nga Salmo insoyat ni Dabid mahitenged kan Hisos nga nagalaong nga ya Maanak na Diyos nga waray sala diri ambilin ya Diyos ka toong lawas ka pagkalata dalem ka lebeng. Ani ini ya insoyat ni Dabid mahitenged ka lawas ni Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index