Search form

Mga Kaazi 13:38

38Mga kaibahan nao, timan-an mazo gazed ini kay iton nga taohana nga si Hisos iza kay inwali nami kamazo kay iza kay makatabang kamazo dazaw makakawa ya Diyos ka kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index