Search form

Mga Kaazi 13:39

39Bisan antoman ya tao ka tanan mga balaed nga insoyat ni Moysis diri makawa ya toong mga sala piro bisan sin-o ya ansakop kan Hisos malibri di iza ka tanan mga sala naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index