Search form

Mga Kaazi 13:4

4Kamhan ya Ispirito na Diyos minsogo iza kaniran ka pagpanaw ngaro ka pantalan nga Silosiya doro ka kilid na dakolang dagat. Pagdateng niran doro minsakay siran ka bangka ngaro ka poro-poro nga Sipro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index