Search form

Mga Kaazi 13:41

41kamo nga mga nagasora ka mga panaba na Diyos, magseleng kamo kamhan mapatay kamo kay bisan may nagapanan-og kamazo ka madazaw nga inhinang na Diyos wara kamo magtoo. Ani ini ya pagsindo ni Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index