Search form

Mga Kaazi 13:43

43Kamhan in-iba sirang dowa na mga mataed nga Yodayo daw ya mga tao nga diri kon Yodayo nga mintoman ka mga balaed na mga Yodayo. Kamhan insindo siran nin Pablo nga diri kamo magbiza ka pagtoo mazo kan Kristo kay anikay makalibri kamazo ka silot nga ipahamtang na Diyos ka kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index