Search form

Mga Kaazi 13:45

45Kamhan ya mga oloolo na mga Yodayo pagpakakita ka niran ka masarang kataed nga tao nagaarig gazed siran. Kamhan insopak niran ya sindo ni Pablo. Intamay disab niran ya sindo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index