Search form

Mga Kaazi 13:46

46Kamhan waray kasipeg nin Pablo ka pagsambag kaniran nga nagalaong nga kinahanglan kamo ya mahon-ang inwalihan na sindo na Diyos piro wara kamo magpanalinga. Agon diri mahatagan kamo ka kinabohi nga diri mawara kay ya batasan mazo intamay mazo ya sindo na Diyos. Bizaan ta kamo kay ankaro di kami ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index