Search form

Mga Kaazi 13:47

47Kay insogo kami na Ginoo nga nagalaong nga doro ka mga tao nga diri kon Yodayo dini ka tibolos kalibotan ipasabot mazo nga si Hisos anikay makalibri kaniran ka silot ka kanirang mga sala. Ani ini ya sambag nin Pablo kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index