Search form

Mga Kaazi 13:5

5Pagdateng niran ka siyodad nga Salamina inwali niran ya sindo na Diyos dalem ka mga singbahan na mga Yodayo. Min-iba kaniran si Howan Markos dazaw may katimbang niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index