Search form

Mga Kaazi 13:50

50Piro ingobot na mga Yodayo ya mga dato nga babazi nga magsisingba daw ya mga oloolo ka siyodad nga Antiyokya. Kamhan inkazethan sin Pablo daw inbogaw siran dini ka lopa nga Pisidiya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index