Search form

Mga Kaazi 13:51

51Piro inzabzab nin Pablo ya abog dizan ka paa niran dazaw mahagdam ya mga tao nga silotan siran kay-an kay wara siran magpanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan minpadazon sin Pablo ka kanirang panaw ngaro ka longsod nga Ikoniyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index