Search form

Mga Kaazi 13:52

52Kamhan ya mga sakop ni Hisos nga imbilin nin Pablo dizan ka Antiyokya dakola ya kasaza niran daw inharian sab siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index