Search form

Mga Kaazi 13:6

6Kamhan min-azi siran ka poro-poro nga Sipro garing ka Salamina keteb ka longsod nga Papos. Kamhan si Barhisos nga tigsalamangka nga Yodayo ani ya nakitan niran. Min-angken iza nga iza ya propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index