Search form

Mga Kaazi 13:7

7Kamhan min-ibaiba iza kan Sirhiyo Paolo nga gobirnador ka Sipro. Otokan si Sirhiyo. Inpakadizan naiza si Barnabi daw si Saolo kay anpanalinga iza ka sindo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index