Search form

Mga Kaazi 13:9

9Kamhan si Saolo nga inngaranan disab kan Pablo inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minseleng gazed iza kan Ilimas

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index