Search form

Mga Kaazi 14:11

11Pagpakakita ka na mga tao ka inhinang ni Pablo naninggit siran nga ya kantang mga diyos minpakahinang siran nga mga tao. Kamhan minkarimbaba kanta. Kamhan diri makasabot si Pablo ka kanirang mga panaba kay Linikaoniya ya saba niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index