Search form

Mga Kaazi 14:13

13Na, ya singbahan na mga minhawag kan Zos bali iton ka pirtahan na longsod. Kamhan ya pari niran intozok naiza ya mga baka nga binalig-an ka mga boyak kay pan-ihawen niran dazaw ihalad ka pagsingba kanin Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index