Search form

Mga Kaazi 14:14

14Pagpakahagdam kanin Pablo kaiza inggisi niran ya kaogaringan nga bado kay nagalised gazed ya kanirang hena-hena. Kamhan min-apas siran ka mga tao nga mintipon di. Kamhan minbaheg si Pablo kaniran nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index