Search form

Mga Kaazi 14:15

15azaw mazo pagsingbaha kami kay mag-anika kita nga tao ka lamang. Ya tood nami dini kamazo indara nami ya sindo nga garing ka matood nga Diyos. Mabohi iza kawanihen ka. Iza matood ya Maghinangay ka langit daw lopa daw dagat daw ya tanan mga nagahela dizan kaiton. Agon magbiza kamo ka paghawag mazo ka mga diri kon matood nga diyos kay waray polos ya paghawag mazo kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index