Search form

Mga Kaazi 14:20

20Ambaza kay paglibot na mga sakop ni Hisos dizan kan Pablo mimbangon iza. Kamhan minbalik iza ka longsod. Pagsonod nga ka aldaw namanaw iza daw si Barnabi ngaro ka longsod nga Dirbi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index