Search form

Mga Kaazi 14:21

21Pagwali niran ka sindo mahitenged kan Kristo daw pagpasakop niran ka mga mataed nga tao kanangiza minbalik siran ka mga longsod nga Listra daw Ikoniyo daw Antiyokya doro ka lopa nga Pisidya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index