Search form

Mga Kaazi 14:22

22Kay inparig-en niran ya pagsarig na mga sakop ni Hisos. Insindo disab siran ni Pablo nga nagalaong nga bisan ono ya kaazi mazo diri kamo magbiza ka pagtoo mazo kan Hisos. Kinahanglan ya pag-azi nita ka mga masiet nga kalised. Kamhan anpaseled ya Ginoo kanta daked ka toong hel-anan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index