Search form

Mga Kaazi 14:23

23Pagkakamhan niran pagsindo dizan ka tagsa tagsa nga tipon inpilian disab niran ya mga malaas dazaw may mga magaponto ka mga magsisingba. Pagpangamozo nin Pablo ka Diyos daw pag-anget ka makaen insarig niran ya mga malaas ka Ginoo kay iza ya insakopan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index