Search form

Mga Kaazi 14:27

27Pagdateng niran ka Antiyokya impatipon niran ya mga sakop ni Hisos kay ipakahagdam ka tanan mga inhinang na Diyos kay dizan ka mga tao nga diri kon Yodayo inhatag naiza ya logar ka pagsakop kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index