Search form

Mga Kaazi 14:6-7

6-7Pagpakahagdam nin Pablo mindalagan iza ngaro ka lopa nga Likaoniya. Pagdateng niran doro minwali siran ka sindo mahitenged kan Kristo dizan ka mga longsod nga Listra daw Dirbi daw ya mga dapit libot naiton nga dowang ka longsod.

8Na, doro ka Listra may isang tao nga nagalo-to kay pegket iza nga ingkatao ya toong pagkapegket. Sokad ka pagkatao wara gazed iza makapanaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index