Search form

Mga Kaazi 15

1Paghela pen ni Pablo daw si Barnabi dizan ka Antiyokya mindateng di garing ka lopa nga Yoda ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan mintoldo siran ka mga sakop ni Hisos nga nagalaong nga diri kamo malibri ka silot ka kamazong mga sala kon wara pen kamo magtoman ka balaed nga inbilin ni Moysis nga magpatori ya mga amaama. 2Kamhan minlalis gazed siran daw sin Pablo. Agon ya mga sakop ni Hisos dizan ka Antiyokya inpakaro niran si Pablo daw si Barnabi daw ya mga iba nga tao doro ka Hirosalem dazaw ansabot siran ka mga sinarigan ni Hisos daw ya mga malaas kon kinahanglan tomanen niran ya balaed nga inbilin ni Moysis kon diri sa. 3Na, ka nagasinged siran ngaro ka Hirosalem min-azi siran ka lopa nga Ponsiya daw ya lopa nga Samariya. Inpanan-og disab niran ka mga taga doro nga ya mga tao nga diri kon Yodayo minsakop di siran kan Hisos. Kamhan dakola ya kasaza na tanan mga tao.

4Pagdateng nin Pablo ka Hirosalem madazaw ya pagpangamosta kaniran na mga sakop ni Hisos daw ya mga sinarigan ni Hisos daw ya mga malaas. Kamhan inpanan-og nin Pablo kaniran nga dakola ya pagtabang na Diyos pagdara nami ka sindo mahitenged kan Kristo doro ka mga tao nga diri kon Yodayo. 5Kamhan ya mga Parasiyo nga minsakop di kan Hisos mintindeg di siran daw minlaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo kinahanglan isogo nga tomanen mazo ya batasan nga magpatori ya mga amaama. Tomanen isab ya mga balaed nga inbilin ni Moysis nga kantang karaan.

6Pagkakamhan kaiza ya mga sinarigan daw ya mga malaas dizan ka mga sakop ni Hisos namagtipon siran kay ansabot kon kinahanglan tomanen niran ya balaed nga inbilin ni Moysis kon diri sa. 7Dogay ya pagsabot niran. Kamhan mintindeg si Pidro daw minlaong nga kanaong mga lomon kan Kristo, mahagdam kamo nga izang mahon-a pen dini kamazo inpili hao na Diyos dazaw hao ya anwali ka sindo mahitenged kan Kristo doro ka mga tao nga diri kon Yodayo dazaw makabati siran kaini daw antoo. 8Kamhan ya Diyos nga mahagdam kon ono ya hena-hena na tanan mga tao intagan siran naiza ka toong Ispirito singed ka paghatag naiza kanta kay nagapamatood iza nga minsakop di siran kan Hisos. 9Kamhan bisan diri kon Yodayo siran nahingloan di siran ka kanirang mga sala singed kanta kay minsakop di siran kan Hisos. 10Agon magheneng di kamo pagsogo kaniran ka pagtoman ka mga balaed nita nga Yodayo kay basi kazethan kamo na Diyos kay bisan kita daw ya kantang mga karaan wara gazed kita makatoman kaiton nga mga balaed kay malised gazed ya pagtoman. 11Agon mintoo kita nga ya pagtoo nita kan Ginoong Hisos anikay makalibri kantang tanan ka silot ka kantang mga sala. Ani ini ya pagpanaba ni Pidro kaniran. 12Kamhan mahenek ya tanan mga nagatipon pagpanalinga niran ka pagpanan-og nin Pablo mahitenged ka tanan mga madazaw nga kaberenganan nga inhinang na Diyos pagwali niran doro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

13Pagkakamhan nin Pablo pagpanan-og minlaong si Santiago nga kanaong mga lomon kan Kristo, timan-an mazo gazed ini. 14Si Simiyon minpanan-og di iza kanta mahitenged ka hon-ang pagbisita na Diyos ka mga diri kon Yodayo kay dizan kaniran inpili naiza ya mga tao dazaw siran gazed ya toong mga sakop. 15Na, iton nga inhinang na Diyos angay gazed iton ka mga sinoyat na mga karaang propita na Diyos nga nagalaong nga 16ya mga sakop ni Dabid nga karaang hari nangabelagbelag di siran kamhan singed siran ka lagkaw nga nageba di. Piro may tirmino nga ambalik ya kaliwatan ni Dabid ka pagdazaw kaini nga lagkaw. Padazonon disab naiza ya paghari ni Dabid. 17Kamhan bisan ya mga diri kon Yodayo pangitan disab niran ya Ginoo kay dazaw siran gazed ya toong mga sakop. 18Ani ini ya inlaong na Ginoo kay kawandini pen iza ya minpakahagdam kaiton.

19Kamhan indogangan ni Santiago pagpanan-og nga wani ya kanaong hena-hena mahitenged ka mga diri kon Yodayo nga minsakop di kan Hisos. Diri kita anleges kaniran ka pagtoman ka mga balaed nga inbilin ni Moysis. 20Hinoa magsoyat kita kaniran nga diri siran mangaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Kamhan likazan niran ya paghenay. Kamhan diri siran mangaen ka mga pinitlok kay may dogo pen. Bisan ya dogo na bisan ono nga ihazep diri siran mangaen kay dini kanami nga mga Yodayo maonga iton. 21Madazaw kon antoman siran kaiton nga balaed kay sokad kawandini pen kada aldaw nga tigpahimlay inbasa na mga Yodayo ya mga balaed nga inbilin ni Moysis dizan ka singbahan na mga Yodayo. Kamhan doro ka tagsa tagsa nga longsod inwali ya toong mga panaba. Agon basi malain ya hena-hena niran kon diri antoman ya mga diri kon Yodayo kaini nga batasan nga intoldo di nao kamazo. Ani ini ya pagpanaba ni Santiago nga oloolo na mga sakop ni Hisos doro ka Hirosalem.

22Kamhan ya mga sinarigan daw ya mga malaas daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem namagsabot siran nga pilien ya mga tao dazaw paibahen siran kanin Pablo balik ka Antiyokya. Kamhan si Hodas indagnazan kan Barsabas daw si Silas nga dowang oloolo ka mga sakop ni Hisos ani ya inpili niran. 23Inpadara disab niran ya sinoyat nga nagalaong nga kamo nga mga diri kon Yodayo nga taga Antiyokya daw taga Siriya daw taga Silisiya, wani ya soyat garing kanami nga mga apostolis daw ya mga malaas daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem. Kamhan nangamosta kami kamazo. 24Matod may mga mindateng kamazo garing kanami koni nga insamok kamo daw inpanlibeg kamo kay bisan waray sogo nami kaniran mintoldo siran kamazo nga nagalaong nga kinahanglan magtoman kamo ka batasan ni Moysis nga magpatori ya mga amaama daw tomanen disab ya mga balaed nga inbilin ni Moysis. Ani ini ya nabatian nami. 25Agon namagsabot kami nga madazaw kon pilien nami ya mga tao kay paibahen nami siran kan Barnabi daw si Pablo nga naazakan nami daw kanaming mga lomon kan Kristo. 26Siran ya minpamahala ka kanirang kamatazen dazaw anpangalagad siran kan Ginoong Hiso Kristo. 27Paibahen nami si Hodas daw si Silas dazaw anpamatood siran kaini nga soyat nami kamazo. 28Kami daw ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos diri anpatoo kamazo ka tanan mga balaed na mga Yodayo. Ani ka lamang ya kinahanglan nga 29azaw kamo pagkaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Azaw kamo pagkaen ka dogo daw ya mga pinitlok kay may dogo pen. Kamhan likazan mazo ya paghenay. Madazaw kon antoman kamo kaini. Ani ini ya togon nami kamazo.

30Kamhan inpakaro niran si Hodas daw si Silas iba kan Pablo daw si Barnabi ngaro ka Antiyokya. Pagdateng niran doro inpatipon niran ya mga sakop ni Hisos kay ihatag iton nga soyat. 31Pagkakamhan niran pagbasa malinaw ya kanirang hinawa kay natabangan siran naiton nga togon. 32Kamhan si Hodas daw si Silas nga polos propita na Diyos dogay ya pagsindo ka mga sakop ni Hisos dazaw hegten ya pagsarig niran kan Hisos. 33Pagkadogay kaiza mintabang ya mga sakop ni Hisos kaniran ka pag-oli ka kanirang mga lomon kan Kristo doro ka Hirosalem kay nahosay di ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Antiyokya. 34Kamhan nagapabilin si Silas doro. 35Kamhan si Pablo daw si Barnabi dogay ya pagpabilin niran doro ka Antiyokya. Siran daw ya mga mataed pen nga tao mintoldo daw minwali ka sindo mahitenged kan Kristo.

36Na, ka wara pen madogay minlaong si Pablo kan Barnabi nga magbalik di kita ka kantang lomon kan Kristo doro ka tanan mga longsod nga inwalihan ta ya sindo na Ginoo dazaw mahagdam kita kon maheget pen ya kanirang pagsarig kan Hisos. 37Minsambag si Barnabi nga paibahen ta si Howan Markos. 38Kamhan diri ansogot si Pablo kay izang mahon-a pen doro ka lopa nga Panpiliya imbizaan siran ni Markos. Kamhan wara iza magtabang kaniran ka pagpadazon ka kanirang tarabaho. 39Na, ya paglalis ni Barnabi daw si Pablo masara iton. Kamhan minbelag sirang dowa kay impaiba ni Barnabi si Markos dazaw ansakay siran ka bangka ngaro ka poro-poro nga Sipro. 40Kamhan si Silas ani ya inpili ni Pablo. Ka wara pen siran magpanaw mintabang kaniran ya mga sakop ni Hisos ka pag-ampo ka Diyos dazaw tabangan siran naiza. Kamhan minpanaw siran. 41Kamhan minbalik siran ka lopa nga Siriya daw Silisiya kay parig-enen ya pagsarig na mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index