Search form

Mga Kaazi 15:1

1Paghela pen ni Pablo daw si Barnabi dizan ka Antiyokya mindateng di garing ka lopa nga Yoda ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan mintoldo siran ka mga sakop ni Hisos nga nagalaong nga diri kamo malibri ka silot ka kamazong mga sala kon wara pen kamo magtoman ka balaed nga inbilin ni Moysis nga magpatori ya mga amaama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index