Search form

Mga Kaazi 15:10

10Agon magheneng di kamo pagsogo kaniran ka pagtoman ka mga balaed nita nga Yodayo kay basi kazethan kamo na Diyos kay bisan kita daw ya kantang mga karaan wara gazed kita makatoman kaiton nga mga balaed kay malised gazed ya pagtoman.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index