Search form

Mga Kaazi 15:11

11Agon mintoo kita nga ya pagtoo nita kan Ginoong Hisos anikay makalibri kantang tanan ka silot ka kantang mga sala. Ani ini ya pagpanaba ni Pidro kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index