Search form

Mga Kaazi 15:12

12Kamhan mahenek ya tanan mga nagatipon pagpanalinga niran ka pagpanan-og nin Pablo mahitenged ka tanan mga madazaw nga kaberenganan nga inhinang na Diyos pagwali niran doro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index