Search form

Mga Kaazi 15:14

14Si Simiyon minpanan-og di iza kanta mahitenged ka hon-ang pagbisita na Diyos ka mga diri kon Yodayo kay dizan kaniran inpili naiza ya mga tao dazaw siran gazed ya toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index