Search form

Mga Kaazi 15:16

16ya mga sakop ni Dabid nga karaang hari nangabelagbelag di siran kamhan singed siran ka lagkaw nga nageba di. Piro may tirmino nga ambalik ya kaliwatan ni Dabid ka pagdazaw kaini nga lagkaw. Padazonon disab naiza ya paghari ni Dabid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index